Koučing vs. mentoring

02.12.2018

Lenka Bláhová na toto téma:  
Koučovaní a mentoring zdánlivě rozdílné procesy a dovednosti, ale z mého pohledu a z mé zkušenosti mají i hodně společného. Sama jsem měla možnost v mé profesní minulosti využít možnosti setkat se na několika sezeních s koučem. Co bylo z mého pohledu nejdůležitější a mně osobně pomohlo ke zlepšení, byla osobnost kouče. Jeho přístup, jeho profesionalita, a i když z počátku jsem neměla očekávání a vlastně jsem nevěděla, co mě čeká, po skončení všech sezení, jsem zpětně vyhodnotila, že tato setkání byla pro mně velmi přínosná. 

Získala jsem nadhled při řešení různých situací, dostala jsem zpětnou vazbu a následně jsem si ověřovala zlepšení svých schopnosti a dovedností. Lépe jsem zvládala rozhodnutí a hledala řešení. Je prima pokud absolvujete koučovaní a následně jste schopni sebereflexe. Trend ve firmách je využít koučovaní pro lepší práci manažerů. Z mé zkušenosti doporučuji tuto investici realizovat. Ale s rozvahou a u těch, kde je předpoklad sebereflexe, která je podmínkou úspěšného koučovaní.
A mentoring - předávat svoje znalosti, odbornosti, profesionalitu - zase je to o osobnosti. Mentorem nemůže být každý. Je třeba vytipovat z týmů konkrétního pracovníka, který si kromě již uvedených dovedností dokáže získat důvěru, je empatický a ochotný předávat a pomáhat nezištně svým vlastním příkladem. A především ani koučovi ani mentorovi nesmí chybět pokora. Pokora, že nevím a neznám vše, pokora, že vše co znám a umím mohu předat dál, pokora, že nejsem středobod vesmíru. A dokážu pochopit problémy druhých.

Lenka Bláhová, externí HR konzultantka, lektorka, HR Business Partner 

Michaela Karásková na toto téma: 
Když jsem ukončila na podzim 2016 svůj výcvik kouče, plně jsem si uvědomovala zodpovědnost, která je s touto dovedností spjata. Zodpovědnost, která se právě za pojmem kouč skrývá. Setkala jsem se s mnoha výklady slova "koučování". V mnoha společnostech jsou interní koučové, kteří jsou kombinací koučů a mentorů. Osobně vnímám tyto dva pojmy zcela odlišně a také je ve své praxi striktně odděluji.

Co mají oba společného? Určitě jasně stanovený proces. V obou případech je nejdůležitější první setkání - sdělení vzájemných očekávání, jasné stanovení pravidel a obě strany musí správně chápat proces, kterým budou procházet. Přejdu nyní ke koučování, které je mi bližší. Koučovací proces, kterým já své klienty provádím má jasná pravidla i daný proces. Kouč je ten, kdo má proces pevně v ruce. Pro svého "koučovaného" je partner, kterému poskytne bezpečné prostředí ke koncentraci a vytvoří atmosféru pro přemýšlení. Vzájemně musí fungovat i sympatie a kouč musí budovat důvěru. Kouč je ten, kdo pokládá ty správné otázky. Je to kombinace mnoha dovedností, které nakonec dovedou koučovaného k tomu správnému cíli.

Mnohokrát se mě klienti v koučovacím procesu ptají, zda bych jim nemohla poradit. Nemohla. Mohu jim sdělit můj názor, pokud to je nezbytně nutné. Nicméně koučování není o názoru kouče, nicméně o nápadu koučovaného. Nápadu, který vychází ze zkušeností koučovaného, z jeho vlastního života.
Většina zájemců o koučing pochopí již na prvním setkání se mnou, jak náročný proces je čeká. Měníme myšlení, měníme návyky, pracujeme s emocemi a to vše proto, abyste se mohli rychleji rozhodovat a především převzali zodpovědnost za svůj vlastní život.

Mentoring je skvělý nástroj, pokud potřebujete někomu předat znalosti. Ve chvíli, kdy se v daném oboru neorientujete, pak je mentor ta správná volba. Mentorování je více o sdílení informací a zkušeností. Opět je důležité nastavit jasná pravidla, frekvenci setkávání, očekávání a cíle: co je to, co chcete na konci tohoto procesu získat? V mentoringu se může jednat o menší počet setkávání. Vždy je to závislé na hloubce znalostí "menteeho" a jeho schopnostech získané znalosti uchopit a přenést do praxe. Mentor pak je stejně jako kouč zodpovědný za proces a za to, aby držel směr a téma, kvůli kterému se s "menteem" setkává.

Mohu uvést konkrétní příklad: Já jako mentor mohu "menteemu" nabídnout např. znalosti z oboru lektorování, telefonování zákazníkům, efektivní komunikace s kolegy či vedení firmy. Na rozdíl od koučingu máme v mentorování jasně dané téma. V koučování si téma i cíle volí sám koučovaný.

Michaela Karásková - externí HR konzultantka, jednatelka KNO Česko, lektorka, coach ICF

Markéta Kamenářová na toto téma: 
Koučování a mentorování opravdu není totéž. A je potřeba dobře porozumět jednotlivě cílům koučování a cílům mentorování. Koučování se spíše zabývá výkonností jednotlivce v jakémkoliv prostředí, ať už pracovním nebo soukromém. U koučování mívá zpravidla jeden z účastníků obvykle vyšší autoritu. Naproti tomu mentorování více staví na osobním vztahu lidí a slouží spíše jako tzv. zdroj znalostí. Při mentorování jde o větší vyváženost obou zúčastněných.

Dotknu se nyní jen lehce obou témat, jak je vnímám:

Mentorování a role mentora
Mentoring je určený pro takového zaměstnance, který chce u sebe rozvíjet nějaké konkrétní dovednosti. Mentor nepoučuje, ale podporuje. Mentor pomáhá tím, že pracovníka po předem stanovenou dobu provází procesem rozvoje a vzdělávání. Dbá na to, aby tzv. "nesešel z cesty" ke svému cíli, a podporuje ho ve zkoušení nových věcí v praxi. Jde o podporu jeho dalšího rozvoje. Probíhá velmi neutrálně, většinou bez dané pracovní nebo profesionální agendy. Tento formát využíváme i v naší společnosti u některých specializovaných rolí a máme s tím velmi dobré zkušenosti.

Koučování a role kouče
Kouč je člověk, který Vám naslouchá a pomáhá Vám určit si Vaše priority a to ať už v osobním, tak pracovním životě. Díky němu můžete přijít na to, v čem jste dobří, co už umíte a jak s tím můžete ve svém životě dobře naložit. Na základě otázek, které Vám kouč pokládá, byste si měli asi tak po jednom až dvou sezeních ujasnit, co je pro Vás vlastně v životě důležité, co chcete a po čem toužíte. Kouč není poradce ani konzultant a věřte, že od něj nedostanete žádné rady. Staví na profesionálním vztahu. Soustředí se na úkoly a výkonnost. Z toho vyplývá, že koučing je opravdu povzbudivá a profesionální spolupráce, která Vám pomáhá podniknout konkrétní kroky k tomu, abyste Vy sami našli vhodné řešení či způsob, jak můžete dosáhnout vašich cílů, přání nebo vize.

Vedení naší společnosti dlouhodobě významně podporuje interní mentoring a zároveň externí i interní koučing u některých pracovních pozic. Já sama se podílím na koučování některých zaměstnanců a vnímám to jako velice přínosné nejen pro jednotlivce, ale zároveň pro celé týmy. Pokud i Vy přemýšlíte, zda začít s rozvojem či přípravou programu pro zaměstnance, ať už mentoringu nebo koučingu, neváhejte a pusťte se do toho. Uvidíte, že to do budoucna přinese své "ovoce". 

Markéta Kamenářová, personální ředitelka S&T CZ, coach ICF  

Na závěr přejeme všem krásné předvánoční období s chvilkou pohody, třeba s dobrým svařákem na vánoční procházce. Těšíme se na Vás v příštím roce.3Grácie - HR inspirace
Všechna práva vyhrazena 2017
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!