HR Business Partner

08.11.2022

Markéta Kamenářová na toto téma:
V listopadové HR inspiraci jsme se rozhodly pro téma HR business partnerství (HR BP). Jak by vlastně mělo takové partnerství fungovat? Pokud se vedení společnosti rozhodne nastavit systém business partnerství, je nezbytné jej dobře vysvětlit. Ve zdravě fungující firmě je HR BP rovnocenným a respektovaným partnerem, který přináší nový pohled na personální práci, reaguje na změny a též dohlíží na to, aby nové aktivity byly včas realizovány a dotahovány do úspěšného konce. Personalista (HR BP) je zároveň opravdovým partnerem i pro zaměstnance, rozumí jejich potřebám a přináší správná řešení situací, jimž zaměstnanci čelí. Úkolem HR business partnera je i spatřovat ve změnách příležitosti, jak dělat věci lépe, aby změny byly zdrojem přidané hodnoty. Nezbytná je i znalost businessu. Ve spolupráci s liniovými manažery pak zavádějí nové postupy, projekty a programy. Ty personalisté startují, zjednodušují a ukončují. Poskytování HR služeb však zůstává i nadále základní činností HR oddělení.

HR BP hrají při vytváření vztahu mezi firmou a pracovníky významnou roli. Společně s liniovými manažery zajišťují, aby byl přínos zaměstnanců trvale vysoký. Linioví manažeři by se měli stát vzorem morálky pro pracovníky, a od personalistů se očekává, že je budou v této činnosti doplňovat a vzdělávat. Vše tak vychází z přirozeného respektu ke společným firemním hodnotám. HR BP kromě liniových vedoucích úzce spolupracují i s top managementem. Personalisté v této roli by měli znát příležitosti a hrozby pro organizaci, stejně jako slabé a silné stránky organizace. Strategičtí HR BP by měli rozumět jak problematice řízení a vedení lidí, tak problematice řízení organizace a měli by být schopni podporovat řízení a vedení lidí v souladu se strategií organizace. Celkově je velice klíčová důvěryhodnost a plnění slibů. Ať se vám tedy daří správné zavedení, rozvoj nebo posílení HR Business partnerství ve vašich firmách.
Markéta Kamenářová, HR ředitelka, HR konzultant, coach ICF

Lenka Bláhová na toto téma:

Vážení naši čtenáři, téma HR BP je velmi pozoruhodné, alespoň z mého pohledu a zkušeností. Definice této pozice je výstižná a vypovídající:

"HR business partner je pracovní pozice, kde je důležité umět kompletně zastřešit všechny HR procesy. Úkolem je vytvářet koncepce v oblasti vzdělávání, hodnocení a odměňování zaměstnanců, spolupracovat s managementem společnosti při řešení personálních otázek. Další náplní je získávání, nábor a uvedení nových pracovníků, odpovědnost za dodržování pracovněprávní legislativy".

Co je ale je nedílnou a velmi podstatnou součástí v pozici HR BP je důvěryhodnost. A na důvěře je postavena i spolupráce s manažery a s kolegy v HR. Svoji roli také v této pozici hrají zkušenosti, schopnosti komunikovat a hledat řešení nebo intenzivně vyjednávat. A k tomu, aby se vše HR BP dařilo, je nesmírně podstatná znalost business procesů firmy, společnosti, podniků. A to v co největších detailech. Znalost prostředí, procesů výroby, znalost i konkurence. Jednoznačný přehled o zaměstnancích, jejich odměňování a hodnocení. A to vše ruku v ruce s manažery a s vedením firem. Pokud se daří tyto předpoklady naplnit, je velká jistota, že pracovní pozice HR BP ve vaší firmě je správně a bude oporou a podporou pro manažery a i pro celou vaši firmu. A pokud HR BP zvažujete ve firmě realizovat, doporučuji vysvětlit důvody proč pozice vzniká a jak bude pro manažery podstatná. Hodně zdaru při výkonu profese HR BP.

Lenka Bláhová, externí HR konzultantka, lektorka, HR Business Partner

Michaela Karásková na toto téma:
Poslední dobou vnímám význam slova HR jako stále se obměňující. Vnímám, jak se posouvá do popředí zájmu vedení společností. Ředitelé si stále více uvědomují, že lidské zdroje jsou nejpodstatnější oblastí podnikání či vedení. 

Ve většině případů je role HR business partner zcela automaticky zaváděna, zejména ve větších mezinárodních společnostech. Pozice HR BP je nezastupitelná a zcela jistě vystihuje název, za kterým se především skrývá slovo Partner, a to ve směru k vedení i k zaměstnancům. Proto je tak nesmírně důležité, aby definice rolí byla jasná oběma stranám. Zároveň je velice důležité, aby parametry této role byly opravdu dodržovány. 

Není to tak dávno, kdy personální oddělení bylo to oddělení, kde se zpracovávaly podklady pro mzdy a dělaly se nábory do firmy. Jsem moc ráda, že se situace mění a HR dostává konečně ten správný směr. Pro zavedení HR BP je zároveň nutné, aby vedení společnosti dobře chápalo její význam a co vše mu může přinést. Business si s sebou vždy nese čísla a i vedení musí rozumět tomu, co mu finančně přinese zavedení HR BP pozice. Až budete sestavovat prezentaci na prosazení či udržení HR BP pozice, zaměřte se na udržitelnost zaměstnanců, fluktuaci a motivaci, která s sebou nenese finanční odměňování. Při prezentaci by neměly chybět všechny role, které HR BP zastává, ale především pak informace nejpodstatnější: Budu součástí vedení, budu směřovat business v oblasti lidských zdrojů a podporovat zaměstnance a především pak liniové manažery k tomu, aby jejich zájmy a rozvoj šel stejným směrem jako jsou zájmy a hodnoty firmy.

Michaela Karásková - externí HR konzultantka, jednatelka KNO Česko, lektorka, ACC coach

3Grácie - HR inspirace
Všechna práva vyhrazena 2017
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!