Adaptační proces

06.12.2021

Markéta Kamenářová na toto téma:
Adaptační proces je velice důležitou součástí celého onboardingového procesu a následné péče o zaměstnance. Umožní novému zaměstnanci zejména rychlejší zapracování se v týmu, pomáhá celkově s lepší orientací ve firmě a docílení plynulého začlenění. Vytváří tak cenný vztah a přístup zaměstnance k zaměstnavateli.
Pokud se nepodaří adaptační proces, většinou skončí pracovní poměr již ve zkušební době. Nejen, že je to velice nepříjemný zážitek pro obě strany, neboť nebyla naplněna očekávání oboustranně, ale zaměstnavatele se dotkne jak časová, tak finanční ztráta.
Jak tomu předcházet a na co se zaměřit.
Věnujte dostatek času přípravě procesu adaptace, kdy klíčové je seznámení se s plánem a cílem adaptace a nezbytné je zároveň transparentní jednání ze strany zaměstnavatele.

Průběh vlastní adaptace - osvědčuje se vytvoření dokumentu, kde je uveden garant, který se nováčkovi po celou dobu věnuje, dále je v něm popsáno zaučení a seznamování zaměstnance s náplní práce, s kolegy, týmem i pracovištěm. Po prvním měsíci je vhodné si udělat bilanci toho, jak se novému kolegovi vede, jak spolupráce probíhá a včas tak podchytit obtíže nebo jiné postřehy a situaci zlepšit. I po druhém měsíci si udělejte krátké vyhodnocení, jak celou novou situaci a tempo adaptace kolega zvládá. Před koncem zkušební doby je nezbytné projednat, jak bude fungovat navazující spolupráce, její pokračování (popř. ukončení). Je velice důležité si říct, co se za určené období podařilo splnit a jaké budou další rozvojové cíle pro zaměstnance, aby se cítil plnohodnotně a součástí firmy. Další hodnotící rozhovor by měl proběhnout po půl roce a pak klasicky po roce.

A kdo všechno se na adaptaci nováčků podílí? Nejvíce zaangažovaný by měl být přímý nadřízený pracovníka, je jakýmsi garantem pro jeho zapracování. Další důležitou osobou je zkušený kolega, který se tak stává mentorem pro snazší získání potřebných znalostí a dohlíží na zaškolování. Nebytná je i participace a podpora personalisty, který pomáhá s celou adaptací a zároveň školí i vedoucí pracovníky v řízení adaptačního procesu. Svoji důležitou roli hrají ale i kolegové na pracovišti a jejich podpora.

Vždy vlastně záleží na všech zúčastněných osobách a jejich ochotě kolegovi pomoci, což je klíčové pro jeho stabilizaci na nové pracovní pozici.

Snažme se, aby každý nový zaměstnanec v tomto citlivém období zvládl svoji práci a zároveň přijal i firemní kulturu společnosti a setrval i po skončení zkušební doby.

Přeji všem krásný adventní čas a pevné zdraví!

Markéta Kamenářová, personální ředitelka StringData, coach ICF

Lenka Bláhová na toto téma:

Role personalistů v adaptačním procesů je nezastupitelná a je třeba proces adaptace vždy nastavit s manažery a nadřízenými adaptovaného. Zahájení procesů je v rukou personalistů a je to první krok, kdy jsou předávány základní informace novému kolegovi. Proces lze nastavit centrálně a další kroky již individuálně. Velmi se osvědčili i podklady, kde základní informace jsou novým kolegům k dispozici i v dalších dnech a je velmi praktické, aby adaptace byla vedena elektronicky, případně v tištěné podobě. Personalisté jsou "de facto" první, s kým přichází zaměstnanec do kontaktu a úzce spolupracují také s nadřízenými. Ze zkušenosti se osvědčuje, když adaptační proces je jednotně v první fázi pro všechny zaměstnance stejný a v dalším kroku už adaptaci zastřešuje nadřízený, případně určený kolega, který pomáhá kolegovi s adaptací. Adaptační proces je také velmi důležitý při změně pracovního zařazení, případně při karierním postupu. V praxi se velmi osvědčuje, pokud je proces rozdělen do bloků a následně v určených termínech jej vyhodnocuje nařízený s adaptovaným zaměstnancem. Někdy je ale realita velmi odlišná od nastaveného procesu. Adaptaci realizujeme zrychleně, nevyhodnocujeme zapracování, chybí komunikace, co nový zaměstnanec zvládá a je dost problematické, když není adaptace vyhodnocena před ukončením zkušební doby. V tuto dobu je role personalistů nezastupitelná - nutné dotazování k manažerům na vyhodnocení adaptace a dotazy na harmonogram a vyhodnocení, a to vše před koncem zkušební doby. Proč to vše? Manažer i personalisté si tak ověřují, že výběr nového člověka se zdařil a firma má nového zaměstnance, který se úspěšně adaptoval nebo ještě adaptuje na pozici, na kterou byl vybrán. 

Přeji vám hodně zdaru v adaptačním procesu a také klidné a pohodové vánoční svátky.

Lenka Bláhová, externí HR konzultantka, lektorka, HR Business Partner

Michaela Karásková na toto téma:

Adaptace je nejdůležitější krok v rámci onboardingu hned po přijímacím pohovoru. Zcela jistě máte všichni nastaven proces, co se týče zákonných vstupních školení. Věřím, že máte nastavena školení, která jsou nutná k vykonávání samotné pracovní pozice. Ráda bych se však zaměřila na postupy z pohledu personalisty. Oproti roku 2018 se zcela jistě změnil postup, který by stanoven pro nástup zaměstnanců. Mnohé se muselo nastavit znovu a mnohem častěji se začalo přistupovat k on-line řešení. Některé firmy nastavily on-line školení již před pandemií a ti, kteří to neudělali před tím, tak to dohnali během loňského a letošního roku. Pouze krátce shrnu, co už psaly moje kolegyně Markéta a Lenka a možná vypíchnu za mě to nejdůležitější.

Dbejte na pravidelnou komunikaci s nováčkem - mějte jasně stanoveno, kdo se nováčkovi věnuje první týden, dva týdny, tři týdny a zda se mu někdo věnuje i po měsíci. Je velice důležité, aby měl svého vlastního průvodce: "buddyho" nebo "garanta". Tento Váš zaměstnanec musí mít dostatek energie, času a motivace. Nechte nováčka poznat celou firmu, ne jen jeho pozici. Každý nováček uvítá, že pozná i kolegy z jiného oddělení. Interní stáže jsou nezbytnou součástí adaptace. Pochopení firemní kultury Vaší společnosti ulehčí vstřebání pracovních povinností, sníží domněnky a zvýší motivaci. A kdo je za správný adaptační postup zodpovědný? Za nastavení je to HR, za realizaci nadřízený. Držím Vám palce, aby adaptace byla úspěšná. Pokud se to podaří, zcela jistě Vám ubydou přijímací pohovory :-)

Michaela Karásková - externí HR konzultantka, jednatelka KNO Česko, lektorka, ACC coach


3Grácie - HR inspirace
Všechna práva vyhrazena 2017
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!